2_bridge_coordinates_kai_unit_without_offset.scenario 8.7 KB