2_bridge_coordinates_kai_unit_random_pos_without_offset.scenario 8.71 KB